.....................................من آستارا هستم...................
سه‌شنبه 20 مرداد‌ماه سال 1388
آتش سوزی در جنگلهای ویرمونی

یکی از عزیزان در قسمت نظرات مطالبی به این شرح درج کرده اند:      

 

   

 

 جنگلهای ویرمونی در آتش یغما گران سوخت
انگار تازگیها  قوم مغول وارد ویرمونی شده از هربابت منابع ملی را مورد هجوم قرر داده اند . زبانم لال در قرن بیست ویکم زندگی می کنیم و قو م امروزی  مغول با قوم مغول قرن سیزدهم  زمین تا آسمان فرق دارد . امروز مغولهای مغولستان قومی متمدن  وصاحب فرهنگ می باشند . بی تمدنی وبی فرهنگی ؛ غارت ؛ سوزاندن در ویرمونی خاص قومی بدتر و وحشی تر از قوم مغول قرن سیزدهم می باشد متاسفانه فرماندهان  وسر دستگان این قوم  بعضی ازمسئولین ادارات آستارا از جمله ادارات منابع طبیعی وجنگلداری و محیط زیست می باشد . در تاریخ 15/5/88 در نزدیکی مدرسه ویرمونی  جنگلها را بقصد توسعه زمین عمدا آتش زدند . هکتارها جنگل  توام با انواع جانداران وحوش داخل جنگل در آتش سوخت   ولی در میان مسئولین آب ازآ ب تکان نخورد.  قبلا نیز با همدستی مسئولان محیط زیست خاک ؛ شن وماسه زمینهای سرسبز وزیبای جوار رودخانه در وسعتی زیاد برداشت نمودند بطوری که این عمل موجب ریزش وتخریب هکتارها زمین مساعد واز نظر گردشگری جذاب وسرسبز جوار رودخانه ویرمونی شده و میشود .  مسئولین ادارات منابع طبیعی ومحیط زیست اگردر این تخریب وآتش سوزی دستی ندارند چه جوابی دارند؟
  

 

 

                              

با تشکر از دقت نظر و دلسوزی این عزیز ، اگر بتوانیم چنین مطالبی را به صورت مقاله های مستند (جه بهتر تصویری) در روزنامه های سراسری و جراید آستارا درج نماییم شاید بتوانیم از بروز چنین فاجعه های زیست محیطی در آینده تا حدی جلوگیری کنیم. 

یعنی امیدوارم